Otia Sacra, Kosmos & Seminantur, from Mildmay Fane 'Otia Sacra' 1648, printed size 9.66cm wide by 16.37cm high